arriver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arriver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arriver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arriver.

Từ điển Anh Việt

  • arriver

    xem arrive

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arriver

    Similar:

    arrival: someone who arrives (or has arrived)

    Synonyms: comer