array segment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

array segment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm array segment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của array segment.

Từ điển Anh Việt

  • array segment

    (Tech) đoạn dẫy số