array of structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

array of structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm array of structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của array of structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • array of structures

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mảng các cấu trúc