arrayed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrayed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrayed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrayed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrayed

  in ceremonial attire and paraphernalia

  professors arrayed in robes

  Synonyms: panoplied

  Similar:

  range: lay out orderly or logically in a line or as if in a line

  lay out the clothes

  lay out the arguments

  Synonyms: array, lay out, set out

  align: align oneself with a group or a way of thinking

  Synonyms: array

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).