array expression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

array expression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm array expression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của array expression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • array expression

    * kỹ thuật

    biểu thức mảng