announce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

announce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm announce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của announce.

Từ điển Anh Việt

 • announce

  /ə'nauns/

  * ngoại động từ

  báo, loan báo, thông tri

  to announce a piece of news: loan báo một tin tức

  to announce a visitor: báo có khách

  công bố, tuyên bố

  * nội động từ

  đọc bản giới thiêu tin tức, đọc chương trình (ở đài phát thanh)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyên bố ra ứng cử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • announce

  make known; make an announcement

  She denoted her feelings clearly

  Synonyms: denote

  announce publicly or officially

  The President declared war

  Synonyms: declare

  give the names of

  He announced the winners of the spelling bee

  foreshadow or presage

  Synonyms: annunciate, harbinger, foretell, herald