anchor washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor washer

    * kỹ thuật

    vòng neo