anchor tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor tower

    * kỹ thuật

    cột néo

    xây dựng:

    tháp neo