anchor ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor ice

    * kỹ thuật

    băng đáy