anchor span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhịp neo

    sải dây neo