anchor slipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor slipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor slipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor slipping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor slipping

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tụt lùi của nút neo