anchor record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor record.

Từ điển Anh Việt

  • anchor record

    (Tech) bản ghi gốc = root record