anchor pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor pattern

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cách bố trí mấu neo