anchor charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor charge

    * kỹ thuật

    mỏ neo tải trọng