anchor blocks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor blocks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor blocks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor blocks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor blocks

    * kỹ thuật

    khối neo