anchor bearing plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor bearing plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor bearing plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor bearing plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor bearing plate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm neo ở gối tựa