algol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algol.

Từ điển Anh Việt

  • algol

    (vt của ALGOrithmic Language) tên một ngôn ngữ lập trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algol

    the second brightest star in Perseus; the first known eclipsing binary

    (from a combination of ALGOrithmic and Language); a programming language used to express computer programs as algorithms