algol (algorithmic language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algol (algorithmic language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algol (algorithmic language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algol (algorithmic language).

Từ điển Anh Việt

  • ALGOL (algorithmic language)

    (Tech) ngôn ngữ thuật toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algol (algorithmic language)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ ALGOL