algol (algorithmic-oriented language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algol (algorithmic-oriented language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algol (algorithmic-oriented language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algol (algorithmic-oriented language).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algol (algorithmic-oriented language)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ ALGOL

    toán & tin:

    ngôn ngữ hướng thuật toán