algological nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algological nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algological giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algological.

Từ điển Anh Việt

  • algological

    xem algology