algology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algology.

Từ điển Anh Việt

 • algology

  /æl'gɔləddʤi/

  * danh từ

  khoa nghiên cứu tảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algology

  Similar:

  phycology: the branch of botany that studies algae