algol (algebraic oriented language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algol (algebraic oriented language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algol (algebraic oriented language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algol (algebraic oriented language).

Từ điển Anh Việt

  • ALGOL (algebraic oriented language)

    (Tech) ngôn ngữ hướng đại số