algolagnic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algolagnic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algolagnic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algolagnic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algolagnic

    of or relating to algolagnia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).