algologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algologist.

Từ điển Anh Việt

 • algologist

  /æl'gɔlədʤist/

  * danh từ

  nhà nghiên cứu tảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algologist

  * kỹ thuật

  y học:

  chuyên gia về tảo học