algol (algorithmic oriented language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algol (algorithmic oriented language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algol (algorithmic oriented language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algol (algorithmic oriented language).

Từ điển Anh Việt

  • ALGOL (algorithmic oriented language)

    (Tech) ngôn ngữ hướng thuật toán