advertising effectiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising effectiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising effectiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising effectiveness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising effectiveness

    * kinh tế

    tính hiệu quả của quảng cáo