advertising copywriting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising copywriting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising copywriting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising copywriting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising copywriting

    * kinh tế

    thảo bản văn quảng cáo