advertising communication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising communication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising communication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising communication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising communication

    * kinh tế

    truyền thông quảng cáo