advertising association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising association

    * kinh tế

    Hiệp hội Quảng cáo (Anh, thành lập năm 1926)