accumulation tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulation tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulation tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulation tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulation tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bồn tích chứa