accumulation reservoir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulation reservoir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulation reservoir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulation reservoir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulation reservoir

    * kỹ thuật

    bể tích nước

    hồ tích nước