abc numbering code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abc numbering code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abc numbering code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abc numbering code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abc numbering code

    * kỹ thuật

    hệ thống ABC mã hiệu