abc inventory classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abc inventory classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abc inventory classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abc inventory classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abc inventory classification

    * kinh tế

    sự phân loại ABC hàng tồn kho