abc code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abc code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abc code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abc code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abc code

    * kinh tế

    Hệ điện mã ABC (dùng cho điện báo)

    Hệ mật mã ABC