abc agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abc agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abc agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abc agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abc agreement

    * kinh tế

    thỏa ước ABC