abc-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abc-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abc-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abc-book.

Từ điển Anh Việt

  • abc-book

    * danh từ

    sách vỡ lòng, sách học vần