tư lương trong Tiếng Anh là gì?

tư lương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tư lương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tư lương

    excellent; viaticum; travel money; victualling supply; provision for a journey