tính sao trong Tiếng Anh là gì?

tính sao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính sao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tính sao

    what does one think?