tính gộp trong Tiếng Anh là gì?

tính gộp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính gộp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tính gộp

    * thngữ

    in the aggregate