tính lại số trong Tiếng Anh là gì?

tính lại số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính lại số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tính lại số

    * dtừ

    recast