tính khoảnh trong Tiếng Anh là gì?

tính khoảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính khoảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tính khoảnh

    * dtừ

    arrogance, proud, haughty, arrogant