tính gàn dở trong Tiếng Anh là gì?

tính gàn dở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính gàn dở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tính gàn dở

    * ttừ

    be dotty, crazy