tính dễ bảo trong Tiếng Anh là gì?

tính dễ bảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tính dễ bảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tính dễ bảo

    * dtừ

    conformability