tích trong trong Tiếng Anh là gì?

tích trong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tích trong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tích trong

    * dtừ

    inner product