tích hát trong Tiếng Anh là gì?

tích hát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tích hát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tích hát

    * đtừ

    to play, plot (of a play)