nhớ tên trong Tiếng Anh là gì?

nhớ tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhớ tên

    remember the name