nhớ mãi trong Tiếng Anh là gì?

nhớ mãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ mãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhớ mãi

    to remember for ever; unforgettable; memorable

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhớ mãi

    to always remember, never forget