nhớ đời trong Tiếng Anh là gì?

nhớ đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhớ đời

    memorable; unforgettable

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhớ đời

    Remember (something) all one's life

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhớ đời

    remember (something) all one’s life