nhớ lại dĩ vãng trong Tiếng Anh là gì?

nhớ lại dĩ vãng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ lại dĩ vãng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhớ lại dĩ vãng

    to go back to the past