nhớ dai trong Tiếng Anh là gì?

nhớ dai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhớ dai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhớ dai

    to have a good memory

    tôi nhớ dai lắm i've very long memory